ATLETSKI KLUB „KVARNER“

STATUT

Na temelju članka 27. i članka 55. stavak 1. Zakona o udrugama (N.N. 74/14), članka 14. stavak 3. Zakona u sportu ( N.N. 71/06) i članka 28. Atletskog kluba „Kvarner“ na Skupštini održanoj dana 15. travnja 2015. godine donijela je:

 

STATUT

Atletskog kluba „Kvarner“ Rijeka

 

TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom se utvrđuje: „Kvarner“ Rijeka (u daljnjem članova, tijela Kluba, sastav,

naziv, sjedište i područje djelovanja udruge Atletski klub tekstu: Klub), cilj, djelatnosti, zastupanje, prava i obveze ovlasti, izbor i opoziv, trajanje mandata, imovina te način raspolaganja s mogućom dobiti te prestanak rada Kluba i postupak s imovinom u slučaju prestanka.

 

Članak 2.

Klub je pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Za preuzete obveze u pravnom prometu Klub odgovara svim svojim sredstvima.

Klub će izvršiti upis i u Registar sportskih djelatnosti pri nadležnom tijelu.

 

Članak 3.

Naziv kluba je: Atletski klub „Kvarner“ Rijeka.

 

Članak 4.

Sjedište Kluba je u Rijeci, Portić 1.

Klub djeluje na području Primorsko‐goranske županije.

 

Članak 5.

Klub je osnovan 1937. godine pod nazivom “Grupo dell atletica Quarnera“. Klub je upisan u registar udruženja građana Županije primorsko‐goranske, dana 12. listopada 1995. godine pod registracijskim brojem 384. knjiga I, pod nazivom Atletski klub „Kvarner“, o čemu je izdano rješenje klasa UP/I‐007‐02/95‐01/273 Ur. broj 2170‐10‐01‐95‐2 od 27. prosinca 1995. godine i dopunsko rješenje Ureda za opću upravu br.UP/I‐007‐02/96‐01/110 od 22. travnja 1996. godine.

 

Članak 6.

Klub ima svoj znak, zastavu i žig.

Znak Kluba je stiliziran u obliku atletske staze u tri boje od svjetlo plave do tamno plave s natpisom kluba „Kvarner“ Rijeka.

Zastava kluba je plavo‐bijele boje sa znakom Kluba, odnosno širine i dužine 1:2.

Žig Kluba pravokutnog je oblika, s ispisanim tekstom Atletski klub „Kvarner“ Rijeka.

 

Članak 7.

Klub je član Hrvatskog atletskog saveza.

Preko članstva u Hrvatskom atletskom savezu, Klub je član međunarodne atletske federacije IAAF.

S ciljem razvoja sportske djelatnosti, Klub se može udružiti i u druge oblike udruživanja u zemlji, a putem Hrvatskog atletskog saveza, u inozemstvu.

 

Članak 8.

Klub zastupaju predsjednik Kluba, dopredsjednik kluba i direktor Kluba.

Direktor Kluba može preuzimati obveze glede raspolaganja sredstvima Kluba samo temeljem programa i u okviru financijskog plana Kluba, odnosno u suglasju s odlukama Skupštine i Izvršnog odbora Kluba.

Odlukom Izvršnog odbora Kluba mogu se ovlastiti za zastupanje i druge osobe, uz uvjet, da im se utvrdi opseg njihove ovlasti.

Svoje ovlasti za zastupanje, u određenim slučajevima, direktor Kluba može, putem pismene ovlasti prenijeti i na druge.

 

Članak 9.

Rad Kluba je javan.

Javnost u radu Kluba ostvaruje se mogućnošću uvida u rad Kluba za vrijeme vježbanja i natjecanja, rada ovlaštenih tijela Kluba, te kontrole materijalno financijskog poslovanja.

Svi važniji rezultati rada, natjecanja i odluke tijela Kluba, objavljuju se u sredstvima javnog priopćavanja.

 

CILJ I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 10.

Cilj djelovanja Atletskog kluba „Kvarner“ je slobodno i dragovoljno udruživanje sportaša, sportskih djelatnika i drugih ljubitelja atletike, radi sportskog natjecanja i unaprjeđenja atletskog sporta.

Svaki zainteresirani građanin ili pravna osoba može, pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim Statutom, postati članom Kluba.

 

Članak 11.

Djelatnost Kluba je treniranje i natjecanje sportaša, uključujući razvijanje atletike kao vrhunskog sporta, organizacija sportskih priredbi i manifestacija.

Klub može obavljati i gospodarske djelatnosti ugostiteljstva, prometa roba i usluga, izdavaštva, uvoza i izvoza, neposredno ili osnivanjem poduzeća u suglasju s posebnim propisima o obavljanju tih djelatnosti.

 

Članak 12.

Svojom djelatnošću Klub ostvaruje sljedeće zadaće:

 • svojim radom atletska škola Kluba djeluje odgojno na djecu predškolske, mlađe školske i starije školske dobi
 • omogućavanje redovne sportske i rekreativne djelatnosti svojih članova
 • podizanje zdravstvenih sposobnosti, tjelesne kulture i radnih sposobnosti članova putem redovnog vježbanja i natjecanja
 • usmjeravanje i usavršavanje sportsko tehničkog znanja članova
 • sudjelovanje u domaćim i međunarodnim natjecanjima
 • ostvarenje materijalnih pretpostavki i uvjeta rada koji će osigurati uspješno ostvarivanje postavljenih ciljeva i zadataka
 • školovanje i usavršavanje vlastitog stručnog pedagoškog kadra
 • praćenje zdravstvenog stanja i organiziranje posebne zdravstvene zaštite atletičara
 • razvijanje i unapređivanje odnosa s atletskim i drugim sportskim organizacijama u našoj zemlji i inozemstvu
 • pomoć i suradnja s drugim atletskim klubovima radi zajedničkog osposobljavanja i usavršavanja atletičara i trenera
 • suradnja s tiskom, radijom i televizijom radi izvješćivanja javnosti, članova Kluba i ljubitelja atletike, o radu Kluba
 • čuvanje i gospodarenje imovinom Kluba putem svojih članova i tijela u Klubu
 • izgradnja i održavanje sportskih i drugih objekata kojima Klub gospodari

 

Članak 13.

Svoje zadaće Klub ostvaruje temeljem godišnjeg programa i plana rada.

 

ČLANSTVO KLUBA

Članak 14.

Članom Kluba mogu postati sve fizičke osobe zainteresirane za atletiku i pravne osobe putem svojih predstavnika imenovanih od ovlaštene osobe‐pravne osobe.

Članovi Kluba mogu biti i strani državljani.

Članom Kluba postaje se učlanjenjem te ispunjenjem pristupnice.

Potpisivanjem pristupnice od strane direktora Kluba postaje se članom Kluba.

Maloljetne osobe mogu postati članom Kluba uz prethodni pismeni pristanak roditelja ili staratelja.

Maloljetni članovi kluba mogu sudjelovati u radu Kluba, ali bez prava glasa.

Popis članova Kluba vodi tajnik Kluba. Popis članova vodi se elektronski i obvezno sadrži podatke o imenu i prezimenu, datumu rođenja, osobnom identifikacijskom broju (OIB), kategoriji članstva, datumu pristupanja Klubu, te datumu prestanka članstva u Klubu. Popis članova mora biti uvijek dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 15.

Fizičke osobe stječu prava i obveze člana Kluba danom upisa u registar članova Kluba.

Fizičke osobe mogu biti redovni i počasni članovi Kluba.

Svaka fizička osoba koja postane član Kluba dobiva iskaznicu čiji oblik i sadržaj utvrđuje Izvršni odbor Kluba.

 

Članak 16.

Redovni članovi Kluba su fizičke osobe koje su dragovoljno pristupile Klubu, pridržavaju se ovog Statuta i drugih pravila u Klubu te uredno izvršavaju obveze članova Kluba.

Svi redovni članovi Kluba dužni su plaćati članarinu.

 

Članak 17.

Počasnim članom Kluba mogu postati zaslužni sportaši, sportski djelatnici i druge osobe naročito zaslužne za unapređenje rada i poslovanja Kluba.

Odluku o priznavanju statusa počasnog člana Kluba donosi Izvršni odbor Kluba koji se javno objavljuje na prikladan način.

 

Članak 18.

Potpomažućim članom Kluba može postati za Klub zainteresirana pravna osoba koja značajno materijalno ili na drugi način potpomaže Klub.

O prijemu pravne osobe u članstvo Kluba odlučuje Izvršni odbor Kluba.

Prava i obveze koje proizlaze iz članstva pravne osobe u Klubu, mogu se odrediti zaključenjem posebnog ugovora.

Pravna osoba koja postane članom Kluba, smatra se sponzorom ili donatorom Kluba te joj se izdaje odgovarajuća diploma.

 

Članak 19.

Član Kluba ima prava:

 • da se bavi sportskom djelatnošću u Klubu kao član natjecateljske ekipe (kadeti, juniori, seniori, veterani) u ženskoj ili muškoj konkurenciji
 • da se bavi sportskom djelatnošću izvan natjecateljske ekipe prema programu Kluba
 • da sudjeluje u društvenom djelovanju u okviru Kluba
 • da bira i bude biran u tijela Kluba

 

Članak 20.

Član Kluba ima dužnosti da:

 • sudjeluje u ostvarivanju programa i plana rada Kluba
 • nastupom u natjecateljskoj ekipi uloži napore, svoje sposobnosti i znanje u cilju postizanja što kvalitetnijih sportskih rezultata
 • da se na sportskim terenima i izvan njih ponaša uzorno
 • u međusobnim odnosima razvija duh prijateljstva i štovanja sportskog protivnika te pripadnosti svom Klubu
 • čuva imovinu i ugled Kluba
 • izvršava obveze preuzete obavljanjem određenih funkcija
 • štuje odredbe Statuta
 • redovito plaća članarinu

 

Članak 21.

Članstvo u Klubu prestaje dragovoljnim istupanjem, temeljem odluke o isključenju zbog izrečene stegovne mjere, temeljem odluke o isključenju zbog povrede odredbi Statuta odnosno narušavanju ugleda Kluba ili smrću.

Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor. Isključeni član ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana primitka odluke. Žalba se upućuje Skupštini, čija je odluka po žalbi konačna.

 

TIJELA UPRAVLJANJA KLUBOM

Članak 22.

Tijela Kluba su:

 1. Zbor članstva
 2. Skupština Kluba
 3. Izvršni odbor
 4. Predsjednik
 5. Dopredsjednik
 6. Direktor
 7. Nadzorni odbor
 8. Tajnik

 

ZBOR ČLANSTVA

Članak 23.

Zbor članstva je tijelo koje iz reda cjelokupnog članstva Kluba bira članove – predstavnike Skupštine Kluba za svako mandatno razdoblje koje slijedi.

Zbor članstva čine svi redovni punoljetni članovi Kluba kako bi neposredno odlučivali o pitanjima predviđenim ovim Statutom.

Zbor članstva saziva predsjednik Kluba svake četiri godine objavom na oglasnoj ploči Kluba najmanje 15 dana prije dana određenog za održavanje zbora, s predloženim dnevnim redom.

Za pravovaljani rad Zbora članstva potrebna je nazočnost većine redovitih članova.

Odluke Zbora članstva donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih javnim glasovanjem, ukoliko se zbor ne odluči za tajno glasovanje.

 

SKUPŠTINA KLUBA

Članak 24.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Kluba.

 

Članak 25.

Skupštinu čine članovi Kluba izabrani od strane Zbora članstva.

Skupština Kluba broji 50 članova.

Članovi Skupštine biraju se na mandat od 4 godine.

 

Članak 26.

Redovna Skupština održava se najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine Kluba dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Predsjednik Skupštine Kluba može sazvati Izvanrednu skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Kluba, s time da se odmah predloži dnevni red.

Ako predsjednik Skupštine Kluba ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, sazvati će je predlagač.

 

Članak 27.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja predstavnika u Skupštini.

Ako Skupštini ne pristupi polovina predstavnika, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana, s time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje ¼ članova Skupštine.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine, osim kod donošenja Statuta i usvajanja izmjena i dopuna Statuta, kad se pravovaljane odluke donose natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Skupštine.

Skupština odluke donosi javnim glasanjem, osim u slučajevima utvrđenim statutom ili kad odluči da se odluke o pojedinim pitanjima donose tajnim glasanjem.

 

Članak 28.

Skupština Kluba:

 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune
 • bira predsjednika i dopredsjednika Kluba
 • bira i razrješava članove Izvršnog odbora Kluba
 • donosi programe razvoja Kluba i prati njihovo ostvarivanje
 • donosi financijski plan i prati njegovo ostvarivanje, te usvaja završni račun
 • donosi odluke o udruživanju u više organizacijske oblike i bira predstavnike u iste
 • donosi odluke o drugom stupnju na žalbe
 • ustanovljuje i dodjeljuje nagrade i priznanja
 • donosi poslovnik o radu Skupštine
 • bira Likvidatora Kluba koji je na dužnosti do opoziva
 • donosi i druge odluke od osobitog značaja za Klub

 

Članak 29.

Skupštinom predsjedava Radno predsjedništvo Skupštine.

Poslovnikom o radu Skupštine pobliže se uređuje način rada Skupštine.

 

IZVRŠNI ODBOR KLUBA

Članak 30.

Izvršni odbor Kluba rukovodi Klubom. Izvršni odbor kluba ima 13 članova koji se biraju za razdoblje od četiri godine iz reda članova Skupštine Kluba. U Izvršni odbor ulaze po funkciji predsjednik, dopredsjednik i direktor kluba.

 

Članak 31.

Izvršni odbor Kluba:

 • utvrđuje prijedlog Statuta Kluba
 • donosi opće akte
 • utvrđuje prijedlog programa razvoja Kluba
 • upravlja imovinom Kluba i odlučuje o poslovima redovnog upravljanja nekretninama koje su u vlasništvu ili date na upravljanje Klubu
 • bira i razrješava dužnosti direktora Kluba
 • odlučuje, o osnivanju poduzeća, odnosno o neposrednom obavljanju određenih gospodarskih djelatnosti u skladu s posebnim propisima
 • razmatra pitanja iz rada natjecateljskog pogona i poduzima odgovarajuće mjere za unapređenje rezultata
 • odlučuje o visini upisnine i članarine
 • odlučuje o nagrađivanju stručnih djelatnika, natjecatelja i drugih suradnika Kluba
 • brine se o materijalnim sredstvima za nesmetan i uspješan rad Kluba
 • imenuje članove Stegovne komisije
 • imenuje pomoćna tijela za provedbu pojedinih aktivnosti u Klubu

 

Članak 32.

Izvršni odbor Kluba odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga rada na sjednicama.

Izvršni odbor Kluba može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova.

Izvršni odbor Kluba donosi odluke javnim glasanjem, osim u slučaju kada odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

 

Članak 33.

Izvršni odbor Kluba odgovoran je za svoj rad Skupštini.

Skupština može opozvati pojedinog člana ili cijeli Izvršni odbor Kluba i prije isteka mandata ako utvrdi da postupa protivno odredbama Statuta, odnosno ne omogućava ostvarivanje razvojne politike Kluba.

 

Članak 34.

Izvršnim odborom Kluba predsjedava predsjednik Kluba.

Predsjednik Kluba priprema sjednice Izvršnog odbora Kluba, rukovodi njima i potpisuje akte Izvršnog odbora Kluba.

 

PREDSJEDNIK KLUBA I DOPREDSJEDNIK KLUBA

Članak 35.

Klub ima predsjednika kluba i dva dopredsjednika kluba.

Predsjednika i dva dopredsjednika Kluba Skupština bira iz svog sastava, na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora iste osobe više puta za redom. Biraju se javnim glasovanjem.

 

Članak 36.

Predsjednik Kluba:

 • zastupa i predstavlja Klub
 • skrbi da rad Kluba bude u suglasju sa Statutom, utvrđenim interesima društva, zakonima i drugim propisima, politikom razvoja sporta i interesima Kluba utvrđenim planovima i programima
 • priprema i vodi sjednice Izvršnog odbora Kluba, čiji je član po funkciji
 • utvrđuje sadržaj odluka, zaključaka i stajališta Izvršnog odbora ili Skupštine Kluba
 • potpisuje opće i druge akte koje donosi Izvršni odbor Kluba
 • usklađuje rad Izvršnog odbora Kluba i ostalih tijela u Klubu
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor Kluba

 

Članak 37.

Dopredsjednika kluba bira Skupština na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora javnim glasovanjem.

Dopredsjednik Udruge zastupa i predstavlja Klub, zamjenjuje predsjednika Kluba u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, pomaže predsjedniku Kluba u njegovom radu i obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik ili Izvršni odbor Kluba.

 

DIREKTOR KLUBA

Članak 38.

Klub ima direktora.

Direktor može biti u stalnom radnom odnosu ili dopunskom radu.

Izbor direktora, kao i njegovo razrješenje s dužnosti, vrši Izvršni odbor Kluba.

 

Članak 39.

Direktor Kluba:

 • zastupa Klub, brine se za zakonitosti njegova rada i ispunjavanje zakona i statutom propisanih obveza
 • je odgovoran za pravovremenu pripremu materijala za sjednice Skupštine, Izvršnog odbora Kluba i drugih tijela Kluba
 • je odgovoran za izvršenje zaključaka iz nadležnosti Skupštine i Izvršnog odbora Kluba, za obavljanje stručnih i drugih poslova u Klubu i koordinaciju rada zaposlenih djelatnika u Klubu
 • je naredbodavac za izvršenje financijskog plana Kluba
 • određuje namjenu i kontrolira utrošak sredstava ostvarenih vlastitim gospodarskim i drugim djelatnostima
 • brine o izvješćivanju javnosti o radu Kluba i osiguranju javnosti rada u Klubu
 • pomaže predsjedniku Kluba u radu
 • izvršava i druge obveze utvrđene odlukama tijela Kluba

Direktor sudjeluje na sjednicama Skupštine, Izvršnog odbora Kluba i drugih tijela Kluba, bez prava odlučivanja.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 40.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Kluba.

 

Članak 41.

Nadzorni odbor čine tri člana, birana iz cjelokupnog članstva, a koji nisu članovi Skupštine Kluba.

Članove Nadzornog odbora bira i razrješava Skupština Kluba za mandatno razdoblje od četiri godine.

Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika.

 

Članak 42.

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

 • obavlja nadzor nad uporabom sredstava u Klubu
 • pregledava financijska izvješća Kluba
 • kontrolira urednost vođenja poslovnih knjiga Kluba
 • izvještava Izvršni odbor i Skupštinu Kluba o rezultatima nadzora

 

TAJNIK KLUBA

Članak 43.

Tajnika Kluba imenuje Izvršni odbor Kluba, ovisno o potrebama, na određeno ili neodređeno vrijeme (u stalni radni odnos ili honorarno).

Obveze tajnika Kluba:

 • priprema nacrte prijedloga općih akata
 • brine o urednom vođenju registra članova
 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora Kluba
 • vodi i čuva arhivu Kluba
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Kluba u skladu s općim aktima Kluba

 

PRESTANAK RADA KLUBA

Članak 44.

Klub prestaje djelovati ako to odluči Skupština Kluba dvotrećinskom većinom ukupnog broja predstavnika.

Članak 45.

Klub može prestati s radom:

 • temeljem zakonskih odredbi
 • ako se broj članova smanji ispod deset
 • ako djeluje suprotno odredbama Statuta i zakona
 • ako više ne postoje potrebe za postojanjem

 

Članak 46.

U slučaju prestanka rada Kluba, Likvidator provodi postupak likvidacije u skladu sa Zakonom o udrugama i njegova imovina prelazi u vlasništvo Riječkog sportskog saveza.

 

ODREDBE O STEGOVNOJ ODGOV ORNOSTI ČLANOVA

Članak 47.

Stegovna komisija ima tri člana.

Predsjednik Kluba i članovi Izvršnog odbora Kluba ne mogu biti članovi Stegovne komisije.

 

Članak 48.

Stegovna komisija odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Kluba zbog počinjenih povreda i obveza utvrđenih ovim Statutom.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka pokreće direktor Kluba po nastalom slučaju.

 

Članak 49.

Zbog nediscipline ili zbog neizvršavanja preuzetih obveza, zbog nesportskog ponašanja, kao i za ostale prijestupe u Klubu ili izvan njega, koji nisu dostojni ugleda Kluba, sportskom moralu ili su u suprotnosti s postojećim zakonsko‐pravnim normama u Republici Hrvatskoj, članu Kluba može se izreći jedna od sljedećih disciplinskih mjera:

 • opomena
 • ukor pred članovima Kluba – oglašavanje na oglasnoj ploči
 • zabrana nastupa na natjecanjima u vremenu od 1 do 12 mjeseci
 • zadnji ukor pred članovima Kluba – oglašavanje na oglasnoj ploči
 • isključenje iz članstva Kluba

 

Članak 50.

Protiv odluke Stegovne komisije član Kluba može u roku 30 dana od primitka odluke uložiti prigovor Izvršnom odboru Kluba.

Odluka Izvršnog odbora Kluba donijeta povodom prigovora člana je konačna.

 

Članak 51.

U cilju isticanja pozitivnih primjera Klub može u znak priznanja za naročite sportske rezultate, uspješan rad u Klubu, materijalnu ili financijsku pomoć Klubu, sportsku ili drugu suradnju pohvaliti ili nagraditi članove Kluba ili sportske suradnike.

 • Kriteriji nagrađivanja utvrđuju se posebnim aktom.
 • Klub vodi evidenciju članova putem knjige o evidenciji članstva.

 

MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 52.

Materijalnu osnovicu djelatnosti Kluba čine nepokretne i pokretne stvari na kojima je Klub stekao pravo vlasništva kao pravni nasljednik ranije društvene organizacije Kluba, odnosno na kojima je stekao pravo vlasništva temeljem zakona, valjanog pravnog posla ili na drugi način u skladu sa zakonom.

Materijalnu osnovicu djelatnosti Kluba čine i prava te novčana sredstva stečena na osnovi zakona ili u skladu sa zakonom.

 

Članak 53.

Radi provođenja svoje djelatnosti Klub može stjecati prihode:

 • vlastitom djelatnošću, obavljanjem gospodarskih djelatnosti prema posebnim propisima ili osnivanjem poduzeća za obavljanje tih djelatnosti
 • iz sredstava proračuna Grada Rijeke i Županije primorsko‐goranske za ostvarivanje programa javnih potreba u sportu
 • sponzorstvom, donacijom, naknadama za pružene usluge izvršenja određenih programa
 • članarinom
 • drugih izvora u skladu sa zakonom

 

Članak 54.

Materijalno i financijsko poslovanje Kluba organizira se i vodi u suglasju sa zakonskim propisima po ovlaštenom poduzeću.

 

Članak 55.

Usmjeravanje sredstava za pojedine programske djelatnosti vrši Izvršni odbor Kluba donošenjem odluke.

 

Članak 56.

Klub može stjecati ili otuđivati pokretne stvari i nekretnine.

Izvršni odbor Kluba odlučuje o stjecanju, prodaji ili prijenosu na druge pravne osobe pokretnih stvari, o njihovu zakupu ili ustupanju na korištenje bez naknade.

Moguća materijalna dobit Kluba usmjerava se temeljem odluke Izvršnog odbora Kluba na financiranje programa koji utječu na rad Kluba.

 

ODREDBE O OPOZIVU

Članak 57.

Mandat u svim tijelima Kluba traje četiri godine. Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima, te odlukom tijela Kluba.

Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

 

Članak 58.

Postupak za opoziv predsjednika i dopredsjednika Kluba, odnosno člana tijela upravljanja pokreće Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem opozivu se odlučuje.

Prijedlog za opoziv predsjednika i dopredsjednika Kluba mogu podnijeti i Izvršni odbor Kluba ili 1/3 članova Skupštine Kluba.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora Kluba može podnijeti predsjednik Kluba ili 1/3 članova Skupštine Kluba.

Prijedlog za opoziv člana Skupštine mogu podnijeti Izvršni odbor Kluba ili 1/3 članova Skupštine Kluba.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo člana odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

Predsjednik i dopredsjednik Kluba, odnosno član Izvršnog odbora Kluba opozvan je ako je za opoziv glasovala većina nazočnih članova.

Novi članovi Skupštine ili Izvršnog odbora biraju se na vrijeme do isteka mandata u čiji sastav su birani.

Ako se razrješava cijeli Izvršni odbor ili Skupština, tada se novi članovi biraju s punim mandatom.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti statut Kluba od 16.03.2009. godine kao i Izmjene i dopune Statuta od 21.03.2013. godine.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednik kluba

Luciano Sušanj

ŽELITE STUPITI U KONTAKT S NAMA?